Regulamin

§ 1

Informacje ogólne

Poniższy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem sklep.wynajmistrz.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz zasady świadczenia usług przez Serwis oraz warunki sprzedaży produktów w Serwisie.

Właścicielem i administratorem Serwisu jest Blink Agata Grabowska, posługująca się numerem REGON 146550233 i NIP 5252163046, z siedzibą w: Warszawie, kod pocztowy 01-674, ul. Tczewska 4A/70 (adres korespondencyjny: Juliusza Słowackiego 16/18, 01-627 Warszawa), zwana dalej Administratorem.

Każda osoba może przeglądać treści Serwisu bez żadnych zobowiązań. Z chwilą wykonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie, osoba taka staje się Użytkownikiem Serwisu i oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, akceptuje w pełni zawarte w nich zasady i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przeciwnym przypadku należy przestać korzystać z Serwisu, a Administrator ma wtedy prawo odmówienia świadczenia usług i sprzedaży produktów dostępnych w Serwisie.

Do korzystania z Serwisu konieczne są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest oprogramowanie do przeglądania stron WWW obsługujące technologię plików ciasteczek (cookies) – w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 2

Usługi i produkty oferowane przez Serwis

Przedmiotem Serwisu jest promocja, sprzedaż oraz dystrybucja publikacji elektronicznych (ebooków), książek drukowanych, nagrań audio i video, szkoleń oraz konferencji.

Pod pojęciem „e-book” należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach. E-booki mogą zawierać – poza tekstami – grafikę, dźwięki i animacje, a także elementy interaktywne (np. hiperłącza).

§ 3

Korzystanie z serwisu

Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą nabywać oferowane w nim usługi i produkty (Transakcja).

Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy każdym produkcie i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi na każdym etapie procedury składania zamówienia.

Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w korespondencji.

Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.

Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu, o których informacje zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz w procesie składania zamówienia.

Podstawowym sposobem dostawy zamówionego e-booka jest pobranie go przez Użytkownika bezpośrednio do pamięci komputera przy pomocy którego następowało będzie pobieranie..

Zamawiający nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionego e-booka innym osobom, a w przypadku prawidłowego pobrania lub udostępnienia innymi sposobami pliku e-booka, uważa się zamówienie za zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy ebook został prawidłowo pobrany, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Serwisu, że transmisja pliku zrealizowana została pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez link udostępniony zamawiającemu.

Każda dokonująca zamówienia osoba oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości na podany adres email, wysyłanych przez Administratora o tematyce związanej z przedmiotem Serwisu, w szczególności z informacją o możliwości pobrania zamówionego produktu lub o nieuregulowaniu płatności związanej z zamówieniem, a także zawierających informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu, a także promujących produkty partnerów Administratora.

Każdy e-book sprzedawany w Serwisie personalizowany jest oznaczeniem indywidualizującym dany egzemplarz e-booka, poprzez umieszczenie w jego pliku w sposób widoczny danych identyfikujących Użytkownika będącego nabywcą takiego ebooka i dostarczany lub udostępniany zamawiającemu Użytkownikowi tylko i wyłącznie z takim oznaczeniem. Tym samym każdy Użytkownik nabywający e-booka wyraża zgodę na takie oznaczenie zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia ebooka tego oznaczenia.

Nabywca e-booka może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu, bez możliwości powielania pliku e-booka, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku e-booka (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie takiego e-booka, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej, o ile odmienne warunki nie zostaną przewidziane dla danego konkretnego e-booka.

Administrator zezwala i zaleca sporządzenie jednej kopii zapasowej e-booka na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, celem zabezpieczenia przed utratą oryginału, gdyż nie jest możliwym otrzymanie następnej kopii e-booka, w przypadku jego utraty, poza możliwością ponownego jego zakupienia, o ile jeszcze będzie w ofercie Serwisu.

Każdy nabywający e-booka zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy e-booka, z tytułu łamania praw do danego egzemplarza e-booka.

Wszelkie e-booki udostępniane na łamach Serwisu – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

§ 4

Reklamacje i zwroty

Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub Użytkownika, przesłane drogą elektroniczną (na adres wynajmistrz@wynajmistrz.pl) lub tradycyjna na adres korespondencyjny Administratora: Blink Agata Grabowska, Juliusza Słowackiego 16/18, 01-627 Warszawa.

Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

W przypadku zagubienia przesyłki nie z winy Administratora, Administrator ma prawo do próby jej zlokalizowania w ciągu 10 dni roboczych od dnia wysyłki. Po tym terminie towar będzie wysłany ponownie przesyłką rejestrowaną.

W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki za pobraniem pieniężnym, Administrator zastrzega sobie prawo do realizacji kolejnych Transakcji Klienta jedynie w formie przedpłaty.

Każdemu Użytkownikowi nabywającemu produkty eletroniczne (e-booki, audiobooki etc) za pośrednictwem Serwisu, służy prawo dokonania ich zwrotu z ograniczeniem czasowym 14-dniowym od otrzymania przedmiotu zamówienia, jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z zakupionych produktów.

Każdemu Użytkownikowi nabywającemu produkty fizyczne (książki, audiobooki itp.) za pośrednictwem Serwisu, służy prawo dokonania ich zwrotu z ograniczeniem czasowym 14-dniowym od otrzymania przedmiotu zamówienia, jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z zakupionych produktów.

Zwrot ebooków odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora, w której Użytkownik oświadcza, iż ma zamiar dokonać zwrotu danego ebooka, podając jego nazwę lub inny identyfikator, identyfikator transakcji oraz datę i cenę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia, koniecznym jest wysłanie emaila ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.

W ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości email o chęci zwrotu, Administrator odpowie Użytkownikowi, przesyłając w załączeniu wzór formularza zwrotu, który musi być wypełniony przez nabywającego zwracany produkt Użytkownika oraz odesłany w formie elektronicznej na adres wynajmistrz@wynajmistrz.pl lub pocztą tradycyjną na adres Administratora: Blink Agata Grabowska, Juliusza Słowackiego 16/18, 01-627 Warszawa.

Prawidłowo wypełniony i dostarczony do Administratora formularz oświadczenia o zwrocie, stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty ceny za zwracane e-booki, co zostanie wykonane przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o zwrocie, w formie przelewu na rachunek bankowy lub poprzez serwis obsługujący płatności.

E-booki mogą być zwracane, tylko w sposób wyżej opisany, po złożeniu przez Użytkownika oświadczenia, iż usunął wszelkie posiadane lub udostępnione osobom trzecim kopie zwracanego produktu mające postać plików komputerowych, a także mające inną postać lub formę niż plik komputerowy (np. w przypadku dokonania wydruku e-booka).

W przypadku e-booków nabytych za inne świadczenia niż środki pieniężne wpłacane Administratorowi tytułem zapłaty ceny, świadczenia te nie podlegają przeliczeniu na środki pieniężne do zwrotu.

§ 5

Postanowienia końcowe

Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Administrator nie odpowiada za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu (w szczególności w e-bookach i książkach) przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego autoryzowanych, ani za opinie Użytkowników, które są prywatnymi opiniami ich wystawców.

Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikom, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu, albo działają na szkodę Administratora lub osób trzecich.

Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.

Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu oznaczają bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.

Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.